İçsular Biyolojisi A.B.D

Anabilim Dalı Hakkında

İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı göller, baraj gölleri, sulak alanlar, akarsular ve lagüner sahaların hidrografisi, biyolojik çeşitliliği, mevcut stokların sürdürülebilir kullanımı üzerine araştırmalar yapmaktadır. Tatlısu kaynaklarının su kalitesi ve kirlilik durumu analiz edilmekte ve çözüm önerileri sunulmaktadır. Sadece Muğla Bölgesi değil diğer bölgelerimizdeki içsu alanları ile ilgili projelere de imza atılmaktadır.  

 

İlgi Alanları

-Göller, barajlar ve akarsulardaki bakteri, plankton, makrofit, omurgasız ve balıkların ekolojileri ve biyolojileri

-Populasyon dinamiği

-Biyolojik çeşitlilik

-İç sularda su kalitesi ve ötrofikasyon problemleri

-Göl ve akarsuların restorasyonu

-Sulak alanların sürdürülebilir kullanımı

-Algal toksinler

 

Anabilim Dalı Başkanı:

Prof. Dr. Ali Serhan TARKAN

Öğretim Üyeleri:

Doç. Dr. Hüseyin ŞAŞI

Doç. Dr. Nedim ÖZDEMİR

Araştırma Görevlileri:

Araş. Gör. Nİldeniz TOP KARAKUŞ

Yukarı Çık